วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนรู้ที่  9
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

 1.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

 2.  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

 3.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

 4.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

      เหมาะสม

 5.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

      ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

 6.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
 7.  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

      เจ้าของภาษา

 8.   อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

 9.   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

11.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

        และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

12.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

        การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


หน่วยการเรียนรู้ที่   9   Social  Relation

ตัวชี้วัดด้านความรู้
1.              บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียน
2.             วิเคราะห์โครงสร้าง
-      Should  and  Let’s  / How  about……………………..? 
-      Why  don’t / doesn’t
-       have  to………………
-       can’t
3.             ระบุคำกริยาที่เหมาะสมกับกิจกรรมหรืองานอดิเรกต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ
5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล
6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจ
ตัวชี้วัดด้านทักษะ
1.      สามารถเขียนคำศัพท์จากบทเรียนที่เรียนได้
2.    สามารถอธิบายโครงสร้าง     Should  and  Let’s  / How  about…………..? 
       Why  don’t / doesn’t  -       have  to…………   can’t และนำไปใช้ได้
3.    สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม
4.    สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
5.    สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการเชิญชวน  การตอบรัย  การตอบปฏิเสธ
6.    สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ
7.    สามารถเลือกใช้คำกริยาที่เหมาะกับกิจกรรมหรืองานอดิเรกได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1.  ใฝ่เรียนรู้
       2.   มีวินัย :  นักเรียนสามารถปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามความสำคัญของงาน
             ว่างานใดควรทำก่อนและงานใดควรทำทีหลัง